Besedy u cimbáluBeseda dne 10.4.2015 v 19:00 hodin

Beseda dne 21.11.2014 v 19:00 hodin

Beseda dne 4.4.2014 v 19:00 hodin

Beseda dne 15.11.2013 v 19:00 hodin

Beseda dne 12.4.2013 v 19:00 hodin

Beseda dne 23.11.2012 v 19:00 hodin

Beseda dne 5.10.2012 v 19:00 hodin

Beseda dne 25.5.2012 v 19:00 hodin

Beseda dne 9.3.2012 v 19:00 hodin

Beseda dne 25.11.2011 v 19:00 hodin
Beseda dne 14.10.2011 v 19:00 hodin
Beseda dne 13.05.2011 v 19:00 hodin
Beseda dne 25.02.2011 v 19:00 hodin
Beseda dne 26.11.2010 v 19:00 hodin
Krest CD dne 28.5.2010 v 19:00 hodin
Beseda dne 26.3.2010 v 19:00 hodin
Beseda dne 11.12.2009 v 19:00 hodin
Beseda dne 9.9.2009 v 18:30 hodin